پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقیقات مرکز تحقیقات خوزستان

 

مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد, در سال 1342 به منظور ايجاد تغييرات بنيادي در نظام كشاورزي منطقه و انجام تحقيقات جهت شناخت پتانسيل هاي كشاورزي منطقه و معرفي روش هاي نوين زراعت ، محصولات جديد در اراضي آبخور سد دزتاسيس گرديد.در گذشته، تحقيقات گسترده اي روي اين محصول در زمينه هاي بهزراعي و بهنژادي بعمل آمده است . همزمان با اين تحقيقات، پژوهش هايي نيز توسط دانشگاه شهيد چمران اهواز ( جنديشاپور سابق ) صورت پذيرفته است .در بدو تاسيس مركز، تحقيقات مربوط به چغندر قند به عنوان بخشي از فعاليت هاي اداره تحقيقات زراعي انجام مي شد .اما در حال حاضر تحقيقات مربوط به آن در يك بخش تحقيقاتي مستقل صورت مي گيرد طبق گزارش هاي موجود , اولين فعاليت هاي تحقيقاتي درزمينه زراعت چغندر قند پاييزه در استان خوزستان توسط مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد وابسته به طرح آبياري دز با هدف معرفي , توسعه و ترويج اين محصول ، در سال 1343 آغاز گرديد .
براي دستيابي به اين هدف , مجريان طرح, ضمن تبادل نظر و مشورت با مسئولان ذيربط كشور و همكاري با بنگاه وقت اصلاح و تهيه بذر چغندر قند طرح جامعي براي رسيدن به اهداف فوق الذكر تهيه نمودند. دراين طرح با استفاده از 20 رقم از واريته هايي كه در كرج مورد بررسي قرار گرفته بودند, كار مطالعه در باره بررسي امكان كشت اين محصول در استان خوزستان آغاز گرديد.درسالهاي بعد تعدادي از ارقام نا منا سب براي اين منطقه حذف و با ارقامي از كشورهاي آمريكا و اروپا جايگزين گرديد.
در ادامه فعاليت هاي تحقيقاتي , بسياري از عوامل زراعي مانند تاريخ كاشت ، آبياري ، تغذيه ، تراكم بوته و مقايسه ارقام مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بررسي ها نشان داد كه چغندرقند مي تواند به عنوان يك محصول با صرفه و استراتژيك در تناوب زراعي منطقه قرار گيرد. در نتيجه زمينه توسعه و ترويج آن دربين كشاورزان منطقه فراهم گرديد .اين امر موجب راه اندازي كارخانجات قند اهواز و دزفول گرديد.به طوريكه نخستين بار چغندر قند در اراضي اطراف كارخانه قند اهواز در سطح وسيع كشت گرديد. واز سال 49-1348، بخشي از اراضي شهرستان دزفول، به كشت چغندر قند اختصاص يافت . در حال حاضر بخش تحقيقات چغندرقند هماهنگ با موسسه تحقيقات چغندرقند در چارچوب اولويتهاي تحقيقاتي براي منطقه خوزستان در دو زمينه بهنژادي و بهزراعي به دنبال بهبهود عملكـرد چغندرقند در اين منطقه ميباشد). و تا كنون با همكاري موسسه فوق الذكر دو رقم منوژرم و يك رقم پلي ژرم مقاوم به بولت مناسب منطقه اصلاح و تهيه شده و معرفي گرديده است . همچنين طرحهاي زيادي در خصوص بهينه سازي مصرف كود ، بذر ، تراكم بوته ، تاريخ كاشت ، كنترل علف هاي هر توسط اين بخش انجام شده است و براساس نتايج آنها ، توصيه هاي لازم به زارعين منطقه صورت ميگيرد.كارخانه قند دزفول به انگيزه نتايج حاصل از اجراي آزمايشاتي كه در اين مركز صورت گرفت تأسيس شد. و اينك چغندرقند يكي از محصولات مهم منطقه محسوب ميگرددوسالانه بيش از 7 هزار هكتار از اراضي مناسب منطقه به كشت اين محصول اختصاص داده ميشود.


اهميت اقتصادي چغندر قند در استان


چغندر از مهمترين گياهان صنعتي و از منابع عمده توليد شكر در استان خوزستان به شمار مي آيد . نياز روزافزون كشور به توليد شكر و تأمين حدود 70% توليد داخلي شكر از چغندر قند ، اهميت اقتصادي اين محصول را به خوبي نشان مي دهد . كشت چغندرقند پائيزه يا زمستانه در خوزستان به علت استفاده گياه از بارندگي هاي پائيز و زمستان و در نتيجه تأمين مقداري از نياز آبي آن يكي از محصولات استراتژيك و اقتصادي است كه در حال حاضر در سطح 9 هزار هكتار از اراضي شمال استان كشت مي گردد . علاوه بر پتانسيل توليد بالا ، وجيني بودن و اثرات تناوبي آن بر كشت هاي بعدي ونيز مكانيزه بودن تمامي عمليات كاشت ، داشت و برداشت بر اهميت آن افزوده است . توليد محصولات جنبي آن نظير تفاله و ملاس و ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي و صنعت منطقه و همچنين تأمين چغندر قند مورد مصرف كارخانه هاي قند استان با مجموع ظرفيت 7500 تن در روز اهميت استراتژيك اين محصول را روشن مي سازد . از اينرو اين بخش با تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات مختلفي كه ممكن است اين محصول در منطقه با آن روبرو شود . سعي در بهبهود عملكرد و كيفيت اين محصول داشته است و در حال حاضر تحقيقات آن حول دو محور اصلي به نژادي و به زراعي ميباشد كه علاوه بر معرفي ارقام مناسب از نظر داشتن خصوصيات لازم براي كشت در اين منطقه ، كارايي نهادهاي مصرفي از قبيل كود ، سم ، آب آبياري ، بذر … را افزايش دهد.


معرفی همکاران

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسن عزیزپور 
پست سازمانی:
مدرک تحصیلی: 
پست الکترونیکی:m.azizpour@areeo.ac.ir
 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد سعید حسنوندی 
پست سازمانی:
مدرک تحصیلی: 
پست الکترونیکی:m.hasanvandi@areeo.ac.ir
 
 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسن مندنی امیرآبادی
پست سازمانی:
مدرک تحصیلی: 
پست الکترونیکی:h.mandani@areeo.ac.ir
 

 

 


شرح وظایف

 

فعاليتهاي تحقيقاتي بخش تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند صفي آباد :

-  بخش به نژادي :

فعاليتهاي به نژادي چغندر قند در استان خوزستان در با هدف اصلاح وتهيه ارقام منوژرم و مولتي ژرم مقاوم به بولتينگ ، بيماريهاي برگي وريشه وافزايش كميت و كيفيت محصول با نظارت مستقيم وهدايت علمي متخصصان تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند انجام مي شود .مساعد نبودن شرايط آب و هوايي جهت توليد بذر چغندر قنددر استان خوزستان سبب شد كه فعاليتهاي به نژادي عمدتا بر محور سلكسيون مواد ژنتيكي ، ارزيابي هاي متعدد براي تعييين مقاومت به بولتينگ و بيماريها وآزمايشات فاز مقايسه عملكرد وسازگاري ارقام اميدبخش، استوار باشد. اين ارقام حاصل كارهاي انجام شده در موسسه چغندر قند و ساير موسسات تحقيقاتي دنيا مي باشد . فعاليت هاي مربوط به سلكسيون مواد ژنتيكي و ارزيابي لاين ها و ارقام شركت كننده در برنامه هاي اصلاحي هر ساله متناسب با برنامه هاي اصلاحي موسسه در سطح وسيعي در بخش تحقيقات چغندر قند صفي آباد اتجام مي گيرد آزمايشات مقايسه ارقام ( جدول پيوست) شامل ارقام منوژرم و پلي ژرم مي باشد . فعاليتهاي چند سال گذشته موسسه تحقيقات چغندر قند با همكاري بخش تحقيقات چغندر قند صفي آباد ، در مورد ارقام پلي ژرم ، منتج به توليد رقم مولتي ژرم داخلي br1 ودز براي منطقه خوزستان شده است كه اين ارقام در حال حاضر بدليل سازگاري نسبي درسطح نسبتا وسيعي از اراضي استان كشت مي شود . تا قبل از انقلاب اسلامي كليه بذور مصرفي اين استان از انواع مولتي ژرم خارجي وبا صرف هزينه ارزي از خارج وارد مي شده است . استفاده از بذور مولتي ژرم نياز به عمل تنك داشته كه مستلزم صرف هزينه هاي زيادي مي باشد . از اينرو در راستاي توسعه زراعت مكانيزه و استفاده از ارقام منوژرم ژنتيكي كه از لحاظ كميت و كيفيت برتري محسوسي به ارقام مولتي ژرم داشته و باعث كاهش هزينه هاي توليد مي گردند ، موسسه تحقيقات چغندر قند با همكاري بخش چغندر قند صفي آباد در سال 1368 طي يك آزمايش ميداني در سطح كشت و صنعت هاي منطقه اقدام به كشت ازمايشي بذور منوژرم به صورت در جا ( با حذف تنك) نمود كه نتايج حاصله بسيار مطلوب بود و مورد توجه چغندر كاران منطقه قرار گرفت .از ان سال تا كنون هر ساله 20-15 در صد سطح زير كشت منطقه به كشت بذور منوژرم اختصاص دارد . بدليل گران بودن بذرمنوژرم خارجي و وابستگي كشور به واردات كه مهمترين عامل محدود كننده توسعه كشت مكانيزه منوژرم بود ، موسسه چغندر قند از سال 1372 با همكاري بخش چغندر قند مركز صفي آباد با تلاش مستمر ، كار تهيه واصلاح بذور منوژرم مقاوم به بولت براي كشت پاييزه در دزفول را در برنامه كار خود قرار داد كه حاصل اين فعاليتها معرفي سه لاين منوژرم مقاوم به بولتينگ توسط موسسه بوده است . ميزان حساسيت اين لاينها به ساقه روي (بولتينگ ) در حد صفر و مشابه ارقام شاهد خارجي مي باشد. در ادامه موسسه تحقيقات چغندر قند باهمكاري بخش تحقيقات چغندر قند صفي اباد با استفاده از لاين هاي بدست آمده بعنوان مواد ژنتيكي اصلاحي مقاوم به دو رقم جديد منوژرم مقاوم به بولت جهت كشت پاييزه در خوزستان دست يافت كه در شرف معرفي و نامگذاري مي باشند ودر سالهاي اخير، بدنبال كشت ترويجي آنها در سطح 1000 هكتار در شمال استان وشهرستان بهبهان و نتايج مثبت و عملكرد مطلوب اين ارقام درحال حاضر بيش از 50 درصد سطح زير كشت منطقه را بخود اختصاص داده اند. ضمنا با اجراي پروژه هاي بهنژادي موسسه ارقام اميد بخش ديگري درشرف معرفي و نامگداري مي باشند كه در آينده با توليدواستفاده از ار قام منوژرم هيبريد و توسعه كشت مكانيزه اين محصول موجبات افزايش توليد چغندر قند با كيفيت مطلوب تر در منطقه فراهم خواهد شد .

- بخش به زراعي:

در اين بخش از فعاليتهاي تحقيقاتي ، مديريت كليه عوامل موثر در توليد كه قابل كنترل مي باشند مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرد (جدول پيوست ) . از جمله اين عوامل مي توان به مصرف كودهاي شيميايي ، تراكم بوته ،تاريخ كاشت وبرداشت ، ‎آبياري ،علفهاي هرز و …. اشاره كرد .علاوه بر آن تعيين مناسبترين نيازهاي زراعي و فرمول هاي كودي براي مناطق جديد كشت ارجمله اراضي آبخور سد كرخه ( منطقه دهلران ) ، ايذه و بهبهان نيز از جمله فعاليتهاي اين بخش مي باشد .


اطلاعات تماس
آدرس مرکز:
تلفن:
نمابر:

آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0