پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولوژی

همکاران بخش

نام و نام خانوادگی: پیمان نوروزی
پست سازمانی: رئیس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی
مدرک تحصیلی: دکتری
پست الکترونیکی: p.norouzi@areeo.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: روح اله جعفری
پست سازمانی: رئیس اداره گل خانه ها، کارشناس بخش تحقیقات کشت بافت
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: r.jafari@areeo.ac.ir
 

 

نام و نام خانوادگی:زهرا  کمالی شیرازی
پست سازمانی: کارشناس زراعت
مدرک تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیکی: z.kamali@areeo.ac.ir
 

شرح وظایف بخش

- پیشنهاد اولویت های تحقیقاتی مسائل ژنتیک و بیوتکنولوژیِ چغندرقند.
- تحقیقات کاربردی در زمینه تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولوژیِ چغندرقند.
- شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های مقاومت به بیماری های مهم از جمله ریزومانیا و نماتد.
- ارزیابی و غربال دقیق و سریع ژنوتیپ های مختلف چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولی بدست آمده.
- همکاری با بخش تحقیقات به نژادی در انتقال ژنهای مقاومت از مواد اصلاحی به ژنوتیپهای مورد نظر.
- همکاری با محققین بهنژادی چغندرقند در زمینه تهیه ارقام مقاوم به آفات و بیماریهای چغندرقند.
- همکاری با پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و پژوهشکده بیوتکنولوژِی کشاورزی در زمینه انجام پروژه های مهندسی ژنتیک در تولید لاین های تراریخته مقاوم به آفات و بیماری ها ی مهم چغندرقند.
- تهیه گزارش پژوهشی سالانه و نهائی از نتیجه اجرای پروژه های تحقیقاتی.
- اظهارنظر در مورد طرحها، گزارشها و مقالات تهیه شده مرتبط با مسائل بیوتکنولوژِی چغندرقند که از مراجع مختلف ارجاع می شود.
- همکاری در برگزاری نمایشگاه موسسه در زمینه مسائل مربوط به بخش ژنتیک و بیوتکنولوژِی.
- همکاری در برنامه های آموزشی مسائل ژنتیک و بیوتکنولوژِی چغندرقند.
- همکاری و مشارکت در برنامه های تحقیقاتی با سایر بخشهای موسسه.
- پیشنهاد نیازهای آموزشی و شرکت کادر تحقیقاتی در دوره های آموزشی و مجامع علمی تحقیقاتی با رعایت ضوابط موجود.
- اجرای سایر امور ذیربط ارجاع شده از سوی موسسه.

 

اولویت های تحقیقاتی:

-  تکثیر تجارتی رگه های اصلاحی منتخب بویژه مقاوم به بیماری ها از طریق فنون کشت بافت
-  شناسایی شاخص های تحمل به تنش خشکی با ایجاد شرایط تنش اسمزی در محیط کشت بافت به منظور غربال اولیه ژنوتیپ های چغندر قند متحمل به خشکی در شرایط کشت درون شیشه.
-  شناسائی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های مقاومت به بیماری های مهم از جمله ریزومانیا، ریزوکتونیا و نماتد.
-  ارزیابی و غربال دقیق و سریع ژنوتیپ های مختلف چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولی بدست آمده.
-  شناسایی جایگاه ژنهای صفت برگرداننده باروری با استفاده از نشانگرهای مولکولی به منظور تشخیص گیاهان اوتایپ جهت صرفه جوئی در هزینه های کیج گذاری و ایزولاسیون.
-  انتقال ژن های مقاومت به ریزومانیا، ریزوکتونیا و علف کش به رگه های اصلاحی منتخب چغندرقند با استفاده از روش های مهندسی ژنتیک در قالب همکاری با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی.


دستاوردهای مشترک بخش بیوتکنولوژی موسسه با سایر موسسات:

- بهينه سازي انتقال ژن به چغندرقند با سيستم آگروباكتري. اين دستاورد با همكاري عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات چغندرقند در مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي حاصل شد.
- كلونينگ و بيان ژن پروتئين پوششي ويروس BNYVV در گياه چغندرقند به منظور دستيابي به ارقام چغندرقند تراريخته مقاوم به ويروس ريزومانيا. اين دستاورد با همكاري مشترك موسسه تحقيقات چغندرقند و مركز ملي مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي در مركز نامبرده حاصل شد.
- تولید گیاهان تراریخته مقاوم به برخی آفات پروانه ای چغنرقند. این دستاورد با همکاری مشترك موسسه تحقيقات چغندرقند و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران حاصل شد.

 


آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0