پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخش تحقیقات گیاه پزشکی

همکاران بخش

 

نام و نام خانوادگی: مژده کاکوئی نژاد
پست سازمانی: عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی: دکتری
پست الکترونیکی: m.kakuei@areeo.ac.ir
 

 

نام و نام خانوادگی: الهام معاون
پست سازمانی: کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
پست الکترونیکی: e.moaven@areeo.ac.ir

 


شرح وظایف بخش تحقیقات گیاه پزشکی

 

-  پیشنهاد اولویت های تحقیقاتی مسائل گیاهپزشکی چغندرقند
-  شناسائی و گستره پراکنش آفات، عوامل بیماریزا و علفهای هرز چغندرقند با همکاری موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
-  تحقیقات کاربردی در زمینه بیولوژی، اکولوژی،میزان خسارت و آستانه زیان اقتصادی آفات مهم مزارع شده چغندرقند و چغندربذری.
-  تحقیقات کاربردی در زمینه بیواکولوژی، خسارت زائی و آستانه زیان اقتصادی بیماریهای مهم چغندرقند و چغندربذری .
- ارائه روشهای ارزیابی سریع ،مطمئن و مناسب برای ارزیابی ژرم پلاسم ،ژنوتیپ و رقم چغندرقند در برابر عوامل بیماریزا و آفات در شرایط گلخانه ،مزرعه و آزمایشگاه.
- ارزیابی گونه های مختلف جنس Beta در برابر آفات و امراض مهم چغندرقند به منظور شناسائی ژنهای مقاوم .
- همکاری با بخش تحقیقات به نژادی در انتقال ژنهای مقاومت از مواد اصلاحی به ژنوتیپهای مورد نظر.
-  تحقیقات کاربردی در زمینه فنولوژی، بیولوژی، خسارت، و دوره بحرانی علفهای هرز و انگلهای گلدار مزارع چغندرقند . چغندربذری.
-  بررسی و تعیین روشهای مناسب پیشگیری و آفات و عوامل بیماریزا و علفهای هرز چغندرقند.
-  تحقیقات لازم بمنظور کاهش مصرف سموم برای جلوگیری از خسارت عوامل بیولوژیک زیان آور به چغندرقند.
-  همکاری با محققین بهنژادی چغندرقند در زمینه تهیه ارقام مقاوم به آفات و بیماریهای چغندرقند.
-  بررسی و تعیین مقاومتهای نسبی ارقام و تعیین منابع مقاومت به عوامل بیماریزا و آفات در توده های موجود با همکاری محققین اصلاح نباتات.
-  همکاری با موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سازمان حفظ نباتات در زمینه بررسی کارآئی عوامل مبارزه بیولوژیک در مزارع چغندرقند.
-  همکاری با موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سازمان حفظ نباتات در زمینه آزمایش سموم جدید و تعیین باقیمانده سموم.
-  انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک با مجامع علمی داخل و خارج از کشور.
-  هدایت محققین مربوط به چغندرقند در سایر مناطق زیر پوشش موسسه تحقیقات چغندرقند و مشارکت و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی آنان
-  تهیه گزارش پژوهشی سالانه و نهائی از نتیجه اجرای طرحهای تحقیقاتی.
-  اظهارنظر در مورد طرحها، گزارشها و مقالات تهیه شده مرتبط با مسائل گیاهپزشکی چغندرقند که از مراجع مختلف ارجاع می شود.
-  همکاری در تهیه نمایشگاه موسسه در زمینه مسائل مربوط به بخش گیاه پزشکی
-  همکاری در برنامه های آموزشی مسائل گیاهپزشکی چغندرقند.
-  همکاری در زمینه تهیه و اجرای طرحهای تحقیقی و ترویجی.
-  همکاری و مشارکت در برنامه های تحقیقاتی با سایر بخشهای موسسه.
-  پیشنهاد نیازهای آموزشی و شرکت کادر تحقیقاتی در دوره های آموزشی و مجامع علمی تحقیقاتی با رعایت ضوابط موجود.

 


آدرس موسسه : کرج,  بلوار شهید فهمیده,  مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی  ،موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

صندوق پستی : 31585-4114

تلفن : 00982632702613

نمابر : 00982632706002

پست الکترونیک: info_sbsi@areeo.ac.ir

 

 

صفحه اصلی      نقشه سایت        مدیا       تماس  

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0