برداشت آزمایش های تحقیقاتی از مزارع تحقیقاتی چغندرقند كرج آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات چغندرقند، بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده، عملیات برداشت آزمایشات تحقیقاتی چغندرقند در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری کرج و همچنین در دیگر مراکز تحقیقات کشاورزی در استان های کشور آغاز شده است . در سال زراعی جاری (۱۳۹9) نزدیک به يكصد آزمایش تحقیقاتی در قالب پروژه های به نژادی، به زراعی، تکنولوژی قند و گیاه پزشکی در دست اجرا بوده است. از مهمترین اهداف اجرای آزمایشات می توان به تهیه ارقام مقاوم به تنش های محیطی (خشکی، شوری، بولتینگ) و تهیه ارقام مقاوم به بیماریها (پوسیدگی ریشه، ریزومانیا و سرکوسپورا) همچنین بهبود شرایط تغذیه و آبیاری اشاره نمود. لازم به ذکر است پس از برداشت آزمایش ها و تعیین خصوصیات کمی و کیفی بر روي تیمارهای مورد بررسی، تجزیه و تحلیل آماری انجام و بر اساس نتایج بدست آمده ادامه کار تحقیقاتی از منظر اصلاح نباتات و بهبود شرایط زراعت چغندر قند مشخص می شود. همچنین یافته های تحقیقاتی جدید منتشر و در اختیار بخش اجرا قرار خواهد گرفت.

6.0.3.0
V6.0.3.0