اطلاعیه تمدید مهلت آزمون دوره آموزشــی مجازی با عنوان "بیماریهای نو پدید و راههای پیشـگیری" تا آخر مرداد ماه

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران موسسه در ستاد، ایستگاه تحقیقاتی رسول مطهری،  تولید بذر فیروزکوه و اداره تولید بذر اردبیل می رساند امتحان الکترونیکی دوره آموزشــی مجازي با عنوان "بیماریهاي نو پدید و راههاي پیشـگیري (پیشـگیري، مراقبت و کنترل کووید-19 (کرونا ویروس) )" از تاریخ 99/05/01 لغایت 99/05/31 مجدد فعال است و همکاران محترم می توانند  تا 5 بار در صورت مردود شدن در آزمون مذکور شرکت نمایند. درضمن محتـواي دوره آموزشـــی را در ســایـت یـادگیري الکـترونیکی بـه آدرس اینترنتی www.stos.ir بارگـذاري شـــده است.

واحد آموزش موسسه

 

5.7.4.0
V5.7.4.0