اطلاع رسانی بارگذاری نسخه جدید سامانه ترفیع اعضاء محترم هیات علمی

بدینوسیله به اطلاع می رساند نسخه جدید سامانه ترفیع اعضاء محترم هیات علمی بر اساس آیین نامه جدید طراحی و بارگذاری شد.لذا  اعضاء محترم هیات علمی پژوهشی که  تاریخ ترفیع آنها آنها از اول فروردین 1399 به بعد می باشد می توانند در خواست ترفیع خود را در سامانه سمپات تکمیل و ارسال نمایند.


ضمنا" اعضاء محترم هیات علمی آموزشی که تاریخ ترفیع آنها از اول فروردین 1399 به بعد می باشد، نیز از تاریخ 13 اردیبهشت می توانند درخواست ترفیع خود را ارسال نمایند.

5.7.4.0
V5.7.4.0