برگزاری دوره " آموزش كاربری اتوماسیون اداری همكاران سیستم "

اطلاعیــه مهــم

"آموزش کاربری اتوماسیون اداری همکاران سیستم "


بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم ( کارشناسان و تکنسینهای بخشهای فنی و اداری و مالی موسسه) واقع در ستاد، ایستگاه تحقیقاتی رسول مطهری، تولید الیت فیروزکوه و تولید بذر اردبیل می رساند در راستای همگام شدن با سیاستهای توسعه، بهبود و تجمیع نرم افزاری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اتوماسیون اداری موسسه از نرم افزار "پیوست" به "همکاران سیستم "  تغییر خواهد یافت. لذا به منظور آشنایی کامل همکاران با این نرم افزار الزام است کلیه کاربران در جلسه آموزشی که روز یکشنبه مورخ 10/9/ 1398در سالن قره باغی موسسه از ساعت 9 لغایت 12 برگزار خواهد شد شرکت نمایند. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

                      
                                                             

5.7.4.0
V5.7.4.0