• ساعت : ۱۳:۲۹:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 
نشریه فنی زمینه های فیزیولوژیكی ،ژنتیكی و مولكولی تجمع شكر در چغندرقند منتشر شد.

نویسندگان دکتر پرویز فصاحت ، مهندس محسن آقائی زاده   

 

امتیاز :  ۴/۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0